KOOLIST

Õppenõukogu


Õppenõukogu koosolekud

2022/2023
nr. 1 - 20.12.22

Päevakord:

 • 2022/23 õa I poolaasta õppeedukuse ja koolikohustuse täitmise analüüs ning juhtkonnale ettepanekute tegemine 2022/23 õppeaasta II poolaastaks kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks. (alus: §72 lg1, Haridus- ja Teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §2p p5 ja p6)

 • Tagasiside 2022/23 õa I poolaasta õpiabi saavate õpilaste edasijõudmise kohta.

nr. 2 - 05.01.23

Päevakord:

 • Arvamuse andmine kooli õppekavamuudatuste kohta. (alus: PGS §17 lg2)

 • Kooli 2022/2023 õa üldtööplaani täitmise analüüsimine ja arengukavasse muudatusettepanekute tegemine. (alus: PGS §67 lg 2, Haridus- ja Teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §2 p5)

 • Kooli 2022/2023 õa II poolaasta üldtööplaani ja ürituste kava kinnitamine. (alus: Haridus- ja Teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §2 p2)

nr. 3 - 09.06.23

Päevakord:

 • 2022/23 õa II poolaasta õppeedukuse ja koolikohustuse täitmise analüüs ning juhtkonnale ettepanekute tegemine 2023/24 õppeaastaks kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks. (alus: alus: §72 lg1, Haridus- ja Teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §2p p5 ja p6)

 • Õpilase järgmisse klassi üleviimise ja täiendavale õppetööle jäämise otsustamine. (alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määrus nr 44§4 punkt 1 Põhikooli riiklik õppekava § 22 lõige 8)

 • Kiituskirjade andmine. (alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määrus nr 44 § 4 punkt 7)

 • Stipendiumite välja jagamine.

 • Kärla PK kooli TOP kunstis, spordis ja teaduses.

nr. 4 - 12.06.23 

Päevakord:

 • Põhikooli lõpetamine ja tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel.  (alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määrus nr 44 § 4 punkt 6; PGS § 30 lg 5)

 • Ainekiituskirjade andmine 9. klassi õpilastele. (alus: haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määrus nr 44 § 4 punkt 7)

 • Lõputunnistuste allkirjastajate kinnitamine.

 • Sisehindamise tulemuste arutamine ja ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks (üldtööplaani täitmine 2022/2023). (alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 5)

 • Arvamuse avaldamine kooli õppekava muudatuste kohta. (alus: PGS§ 17 lõige 2; Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määrus nr 1 § 24 lõige 3; Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määrus nr 2 § 19 lõige 3; Haridus- ja teadusministri 23 augusti 2010. a määrus nr 44 § 2 punkt 1)

nr. 5 - 29.08.23

Päevakord:

 • Sisehindamise tulemuste arutamine ning ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks. (alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 5)

 • Õppeaasata 2023/24 üldtööplaani kinnitamine. (alus: PGS §67 lg 2, Haridus- ja Teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §2 p5)

2021/2022
nr. 1 - 21.09.21

Päevakord:

 • Arvamuse andmine kodukorra muudatuste kohta (alus: PGS § 68 lg 2, Haridus- ja Teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §2 p4) 

nr. 2 - 02.11.21

Päevakord:

 • Arvamuse andmine kooli õppekavamuudatuste kohta (alus: PGS §17 lg2

nr. 3 - 20.12.21

Päevakord:

 • 2021/22 õa I poolaasta õppeedukuse ja koolikohustuse täitmise analüüs ning juhtkonnale ettepanekute tegemine 2021/22 õppeaasta II poolaastaks kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks (alus: §72 lg1, Haridus- ja Teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §2p p5 ja p6) 

 • Tagasiside 2021/22 õa I poolaasta õpiabi saavate õpilaste edasijõudmise kohta 

nr. 4 - 05.01.22 

Päevakord:

 • Kooli 2021/2022 õa üldtööplaani täitmise analüüsimine ja arengukavasse muudatusettepanekute tegemine (alus: PGS §67 lg 2, Haridus- ja Teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §2 p5) 

 • Kooli 2021/2022 õa II poolaasta üldtööplaani ja ürituste kava kinnitamine (alus: Haridus- ja Teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §2 p2) 

nr. 5 - 09.06.22

Päevakord:

 • 2021/22 õa II poolaasta õppeedukuse ja koolikohustuse täitmise analüüs ning juhtkonnale ettepanekute tegemine 2022/23 õppeaastaks kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks (alus: alus: §72 lg1, Haridus- ja Teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §2p p5 ja p6) 

 • Õpilase järgmisse klassi üleviimise ja täiendavale õppetööle jäämise otsustamine (alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määrus nr 44§4 punkt 1 Põhikooli riiklik õppekava § 22 lõige 8) 

 • Kiituskirjade andmine (alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määrus nr 44 § 4 punkt 7) 

 • Stipendiumite välja jagamine  

 • Kärla PK kooli TOP kunstis, spordis ja teaduses 

 • Tunnistuste andmine Ukraina õpilastele 

nr. 6 - 09.06.22

Päevakord:

 • Põhikooli lõpetamine ja tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel (alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määrus nr 44 § 4 punkt 6; PGS § 30 lg 5) 

 • Ainekiituskirjade andmine 9. klassi õpilastele (alus: haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määrus nr 44 § 4 punkt 7). 

 • Lõputunnistuste allkirjastajate kinnitamine  

 • Sisehindamise tulemuste arutamine ja ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks (üldtööplaani täitmine 2021/2022) (alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 5) 

 • Arvamuse avaldamine kooli õppekava muudatuste kohta  (alus: PGS§ 17 lõige 2; Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määrus nr 1 § 24 lõige 3; Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määrus nr 2 § 19 lõige 3; Haridus- ja teadusministri 23 augusti 2010. a määrus nr 44 § 2 punkt 1) 

nr. 7 - 26.08.22

Päevakord:

 • Sisehindamise tulemuste arutamine ning ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks (alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 5) 

 • Õppeaasata 2022-23 üldtööplaani kinnitamine (alus: PGS §67 lg 2, Haridus- ja Teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §2 p5) 

2020/2021
nr 1 - 30.09.20

Päevakord:

 1. Kooli õppekava ja selle muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine
 2. Sisehindamise koondaruanne 
nr. 2 - 18.11.20

Päevakord:

 1. Kooli arengukava 2021- 2025 läbiarutamine ja arvamuse andmine
nr. 3 - 18.12.20

Päevakord:

 1. I poolaasta õppetöö ja koolikohustuse kokkuvõtted
 2. Kooli kodukorra muudatuste läbi arutamine
nr. 4 - 21.12.20

Päevakord:

 1. 2020-2021 õa I poolaasta üldtööplaani täitmise analüüs
 2. 2020-2021 õa II poolaasta üldtööplaani ja ürituste kava kinnitamine 
nr. 5 - 3.03.21

Päevakord:

 1. Kooli põhimääruse läbiarutamine ning arvamuse avaldamine selle muudatuste kohta
 2. Õppenõukogu esindaja nimetamine kooli hoolekogu koosseisu
 3. Õppenõukogu aseesimehe valimine 
nr. 6 - 5.05.21

Päevakord:

 1. Arvamuse avaldamine kooli õppekava muudatustele
 2. Arvamuse avaldamine õpilastega läbiviidava arenguvestluste korraldamise tingimuste ja korra kohta
 3. Arvamuse avaldamine kooli kodukorra muudatuste kohta 
nr. 7 - 10.06.21

Päevakord:

 1. II poolaasta ja õppeaasta õppetöö ning koolikohustuse täitmise kokkuvõtted 1.- 9. klassini
 2. Põhikooli lõpetamine ja tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel
 3. Ainekiituskirjade andmine 9. klassi õpilastele
 4. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja täiendavale õppetööle jätmine 1. – 8. klass
 5. Kiituskirjade andmine 4. – 8. klass
 6. Stipendiumid „Parim lõpetaja“, „Hea õppur“ ja „Aasta tegija“
 7. Kärla PK kooli TOP kunstis, spordis ja teaduses
 8. Lõputunnistuste allkirjastajate kinnitamine
 9. Õpetajate esindaja valimine laiendatud juhtkonda
nr. 8 - 30.08.21

Päevakord:

 1. 2020/21 õa lõpetamine (üleviimine), sh kokkuvõte täiendavast õppetööst
 2. Üldtööplaani kinnitamine
 3. Õpiabirühmade moodustamine ja nimekirjade kinnitamine 2021/22 õa-l
 4. Ainealaste konsultatsiooniaegade kinnitamine
 5. Muud küsimused

 

 

2021/2022 nr. 1 - 21.09.21

Päevakord:

 • Arvamuse andmine kodukorra muudatuste kohta (alus: PGS § 68 lg 2, Haridus- ja Teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §2 p4) 

nr. 2 - 02.11.21

Päevakord:

 • Arvamuse andmine kooli õppekavamuudatuste kohta (alus: PGS §17 lg2

nr. 3 - 20.12.21

Päevakord:

 • 2021/22 õa I poolaasta õppeedukuse ja koolikohustuse täitmise analüüs ning juhtkonnale ettepanekute tegemine 2021/22 õppeaasta II poolaastaks kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks (alus: §72 lg1, Haridus- ja Teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §2p p5 ja p6) 

 • Tagasiside 2021/22 õa I poolaasta õpiabi saavate õpilaste edasijõudmise kohta 

nr. 4 - 05.01.22 

Päevakord:

 • Kooli 2021/2022 õa üldtööplaani täitmise analüüsimine ja arengukavasse muudatusettepanekute tegemine (alus: PGS §67 lg 2, Haridus- ja Teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §2 p5) 

 • Kooli 2021/2022 õa II poolaasta üldtööplaani ja ürituste kava kinnitamine (alus: Haridus- ja Teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §2 p2) 

nr. 5 - 09.06.22

Päevakord:

 • 2021/22 õa II poolaasta õppeedukuse ja koolikohustuse täitmise analüüs ning juhtkonnale ettepanekute tegemine 2022/23 õppeaastaks kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks (alus: alus: §72 lg1, Haridus- ja Teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §2p p5 ja p6) 

 • Õpilase järgmisse klassi üleviimise ja täiendavale õppetööle jäämise otsustamine (alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määrus nr 44§4 punkt 1 Põhikooli riiklik õppekava § 22 lõige 8) 

 • Kiituskirjade andmine (alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määrus nr 44 § 4 punkt 7) 

 • Stipendiumite välja jagamine  

 • Kärla PK kooli TOP kunstis, spordis ja teaduses 

 • Tunnistuste andmine Ukraina õpilastele 

nr. 6 - 09.06.22

Päevakord:

 • Põhikooli lõpetamine ja tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel (alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määrus nr 44 § 4 punkt 6; PGS § 30 lg 5) 

 • Ainekiituskirjade andmine 9. klassi õpilastele (alus: haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määrus nr 44 § 4 punkt 7). 

 • Lõputunnistuste allkirjastajate kinnitamine  

 • Sisehindamise tulemuste arutamine ja ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks (üldtööplaani täitmine 2021/2022) (alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 5) 

 • Arvamuse avaldamine kooli õppekava muudatuste kohta  (alus: PGS§ 17 lõige 2; Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määrus nr 1 § 24 lõige 3; Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määrus nr 2 § 19 lõige 3; Haridus- ja teadusministri 23 augusti 2010. a määrus nr 44 § 2 punkt 1) 

nr. 7 - 26.08.22

Päevakord:

 • Sisehindamise tulemuste arutamine ning ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks (alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 5) 

 • Õppeaasata 2022-23 üldtööplaani kinnitamine (alus: PGS §67 lg 2, Haridus- ja Teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §2 p5) 

2020/2021 nr 1 - 30.09.20

Päevakord:

 1. Kooli õppekava ja selle muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine
 2. Sisehindamise koondaruanne 
nr. 2 - 18.11.20

Päevakord:

 1. Kooli arengukava 2021- 2025 läbiarutamine ja arvamuse andmine
nr. 3 - 18.12.20

Päevakord:

 1. I poolaasta õppetöö ja koolikohustuse kokkuvõtted
 2. Kooli kodukorra muudatuste läbi arutamine
nr. 4 - 21.12.20

Päevakord:

 1. 2020-2021 õa I poolaasta üldtööplaani täitmise analüüs
 2. 2020-2021 õa II poolaasta üldtööplaani ja ürituste kava kinnitamine 
nr. 5 - 3.03.21

Päevakord:

 1. Kooli põhimääruse läbiarutamine ning arvamuse avaldamine selle muudatuste kohta
 2. Õppenõukogu esindaja nimetamine kooli hoolekogu koosseisu
 3. Õppenõukogu aseesimehe valimine 
nr. 6 - 5.05.21

Päevakord:

 1. Arvamuse avaldamine kooli õppekava muudatustele
 2. Arvamuse avaldamine õpilastega läbiviidava arenguvestluste korraldamise tingimuste ja korra kohta
 3. Arvamuse avaldamine kooli kodukorra muudatuste kohta 
nr. 7 - 10.06.21

Päevakord:

 1. II poolaasta ja õppeaasta õppetöö ning koolikohustuse täitmise kokkuvõtted 1.- 9. klassini
 2. Põhikooli lõpetamine ja tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel
 3. Ainekiituskirjade andmine 9. klassi õpilastele
 4. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja täiendavale õppetööle jätmine 1. – 8. klass
 5. Kiituskirjade andmine 4. – 8. klass
 6. Stipendiumid „Parim lõpetaja“, „Hea õppur“ ja „Aasta tegija“
 7. Kärla PK kooli TOP kunstis, spordis ja teaduses
 8. Lõputunnistuste allkirjastajate kinnitamine
 9. Õpetajate esindaja valimine laiendatud juhtkonda
nr. 8 - 30.08.21

Päevakord:

 1. 2020/21 õa lõpetamine (üleviimine), sh kokkuvõte täiendavast õppetööst
 2. Üldtööplaani kinnitamine
 3. Õpiabirühmade moodustamine ja nimekirjade kinnitamine 2021/22 õa-l
 4. Ainealaste konsultatsiooniaegade kinnitamine
 5. Muud küsimused

 

 

Õppenõukogu koosolekud

2022/2023
nr. 1 - 20.12.22

Päevakord:

 • 2022/23 õa I poolaasta õppeedukuse ja koolikohustuse täitmise analüüs ning juhtkonnale ettepanekute tegemine 2022/23 õppeaasta II poolaastaks kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks. (alus: §72 lg1, Haridus- ja Teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §2p p5 ja p6)

 • Tagasiside 2022/23 õa I poolaasta õpiabi saavate õpilaste edasijõudmise kohta.

nr. 2 - 05.01.23

Päevakord:

 • Arvamuse andmine kooli õppekavamuudatuste kohta. (alus: PGS §17 lg2)

 • Kooli 2022/2023 õa üldtööplaani täitmise analüüsimine ja arengukavasse muudatusettepanekute tegemine. (alus: PGS §67 lg 2, Haridus- ja Teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §2 p5)

 • Kooli 2022/2023 õa II poolaasta üldtööplaani ja ürituste kava kinnitamine. (alus: Haridus- ja Teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §2 p2)

nr. 3 - 09.06.23

Päevakord:

 • 2022/23 õa II poolaasta õppeedukuse ja koolikohustuse täitmise analüüs ning juhtkonnale ettepanekute tegemine 2023/24 õppeaastaks kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks. (alus: alus: §72 lg1, Haridus- ja Teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §2p p5 ja p6)

 • Õpilase järgmisse klassi üleviimise ja täiendavale õppetööle jäämise otsustamine. (alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määrus nr 44§4 punkt 1 Põhikooli riiklik õppekava § 22 lõige 8)

 • Kiituskirjade andmine. (alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määrus nr 44 § 4 punkt 7)

 • Stipendiumite välja jagamine.

 • Kärla PK kooli TOP kunstis, spordis ja teaduses.

nr. 4 - 12.06.23 

Päevakord:

 • Põhikooli lõpetamine ja tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel.  (alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määrus nr 44 § 4 punkt 6; PGS § 30 lg 5)

 • Ainekiituskirjade andmine 9. klassi õpilastele. (alus: haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määrus nr 44 § 4 punkt 7)

 • Lõputunnistuste allkirjastajate kinnitamine.

 • Sisehindamise tulemuste arutamine ja ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks (üldtööplaani täitmine 2022/2023). (alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 5)

 • Arvamuse avaldamine kooli õppekava muudatuste kohta. (alus: PGS§ 17 lõige 2; Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määrus nr 1 § 24 lõige 3; Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määrus nr 2 § 19 lõige 3; Haridus- ja teadusministri 23 augusti 2010. a määrus nr 44 § 2 punkt 1)

nr. 5 - 29.08.23

Päevakord:

 • Sisehindamise tulemuste arutamine ning ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks. (alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 5)

 • Õppeaasata 2023/24 üldtööplaani kinnitamine. (alus: PGS §67 lg 2, Haridus- ja Teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §2 p5)

Hetkel on lehel 0 kasutajat.

Kooli pidaja

Üldkontakt

Kärla Põhikool - Reg.kood 75018621
Kooli 4 Kärla Saaremaa 93501
+372 4542030
kool@kpk.edu.ee

Olulisemad kontaktid

Koolijuht +372 45 42 088
Õppejuht+372 45 42 021
Sekretär-raamatukoguhoidja+372 45 42 030
Perenaine+ 372 58 86 0448

 

 

 

 

Asukoht kaardil | Avaleht | Sisukaart

© 2018 Kärla Põhikool