Koolist

Õppenõukogu


Õppenõukogu koosolekud
2021/2022
nr. 1 - 21.09.21

Päevakord:

 1. Kodukorra muutmisele arvamuse andmine (alus: PGS § 68 lg 2, Haridus- ja Teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §2 p4). 
nr. 2 - 14.12.21

Päevakord:

 1. Kooli õppekava ja selle muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine (alus: PGS §17 lg2). 

 2. 2021/22 õa I poolaasta õppeedukuse ja koolikohustuse täitmise analüüs ning juhtkonnale ettepanekute tegemine 2021/22 õa II poolaastaks kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks (alus: §72 lg1, Haridus- ja Teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §2 p5). 

 3. 2021/22 õa I poolaasta üldtööplaani täitmise analüüs (Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 p5). 

nr. 3 -  mai 2022

Päevakord:

 1. Ettevõtliku kooli sisehindamise tulemuste arutamine ning ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks (Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 p5). 

 2. 2021/22 õa II poolaasta õppeedukuse ja koolikohustuse täitmise analüüs ning juhtkonnale ettepanekute tegemine 2022/23 õppeaastaks kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks (alus: §72 lg1, Haridus- ja Teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §2p p5 ja p6). 

 3. Põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine (alus: PGS §30 lg5, Haridus- ja Teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §4 p6). 

 4. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel otsustamine (Haridus- ja Teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §4 p7). 

 5. Õpilase järgmisse klassi üleviimise (Vabariigi Valitsuse määrus 06.01.2011 määrus nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ §22 lg 8, Haridus- ja Teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §4 p1). 

nr. 4 - august 2022

Päevakord:

 1. Kooli 2021/2022 õa üldtööplaani täitmise analüüsimine ja arengukavasse muudatusettepanekute tegemine (alus: PGS §67 lg 2, Haridus- ja Teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §2 p1, p5 ja p6). 

 2. Kooli 2022/2023 õa üldtööplaani kinnitamine (alus: Haridus- ja Teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §2 p2). 

2020/2021
nr 1 - 30.09.20

Päevakord:

 1. Kooli õppekava ja selle muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine
 2. Sisehindamise koondaruanne 
nr. 2 - 18.11.20

Päevakord:

 1. Kooli arengukava 2021- 2025 läbiarutamine ja arvamuse andmine
nr. 3 - 18.12.20

Päevakord:

 1. I poolaasta õppetöö ja koolikohustuse kokkuvõtted
 2. Kooli kodukorra muudatuste läbi arutamine
nr. 4 - 21.12.20

Päevakord:

 1. 2020-2021 õa I poolaasta üldtööplaani täitmise analüüs
 2. 2020-2021 õa II poolaasta üldtööplaani ja ürituste kava kinnitamine 
nr. 5 - 3.03.21

Päevakord:

 1. Kooli põhimääruse läbiarutamine ning arvamuse avaldamine selle muudatuste kohta
 2. Õppenõukogu esindaja nimetamine kooli hoolekogu koosseisu
 3. Õppenõukogu aseesimehe valimine 
nr. 6 - 5.05.21

Päevakord:

 1. Arvamuse avaldamine kooli õppekava muudatustele
 2. Arvamuse avaldamine õpilastega läbiviidava arenguvestluste korraldamise tingimuste ja korra kohta
 3. Arvamuse avaldamine kooli kodukorra muudatuste kohta 
nr. 7 - 10.06.21

Päevakord:

 1. II poolaasta ja õppeaasta õppetöö ning koolikohustuse täitmise kokkuvõtted 1.- 9. klassini
 2. Põhikooli lõpetamine ja tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel
 3. Ainekiituskirjade andmine 9. klassi õpilastele
 4. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja täiendavale õppetööle jätmine 1. – 8. klass
 5. Kiituskirjade andmine 4. – 8. klass
 6. Stipendiumid „Parim lõpetaja“, „Hea õppur“ ja „Aasta tegija“
 7. Kärla PK kooli TOP kunstis, spordis ja teaduses
 8. Lõputunnistuste allkirjastajate kinnitamine
 9. Õpetajate esindaja valimine laiendatud juhtkonda
nr. 8 - 30.08.21

Päevakord:

 1. 2020/21 õa lõpetamine (üleviimine), sh kokkuvõte täiendavast õppetööst
 2. Üldtööplaani kinnitamine
 3. Õpiabirühmade moodustamine ja nimekirjade kinnitamine 2021/22 õa-l
 4. Ainealaste konsultatsiooniaegade kinnitamine
 5. Muud küsimused

 

 

 

 

Õppenõukogu koosolekud
2021/2022
nr. 1 - 21.09.21

Päevakord:

 1. Kodukorra muutmisele arvamuse andmine (alus: PGS § 68 lg 2, Haridus- ja Teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §2 p4). 
nr. 2 - 14.12.21

Päevakord:

 1. Kooli õppekava ja selle muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine (alus: PGS §17 lg2). 

 2. 2021/22 õa I poolaasta õppeedukuse ja koolikohustuse täitmise analüüs ning juhtkonnale ettepanekute tegemine 2021/22 õa II poolaastaks kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks (alus: §72 lg1, Haridus- ja Teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §2 p5). 

 3. 2021/22 õa I poolaasta üldtööplaani täitmise analüüs (Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 p5). 

nr. 3 -  mai 2022

Päevakord:

 1. Ettevõtliku kooli sisehindamise tulemuste arutamine ning ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks (Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 p5). 

 2. 2021/22 õa II poolaasta õppeedukuse ja koolikohustuse täitmise analüüs ning juhtkonnale ettepanekute tegemine 2022/23 õppeaastaks kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks (alus: §72 lg1, Haridus- ja Teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §2p p5 ja p6). 

 3. Põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine (alus: PGS §30 lg5, Haridus- ja Teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §4 p6). 

 4. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel otsustamine (Haridus- ja Teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §4 p7). 

 5. Õpilase järgmisse klassi üleviimise (Vabariigi Valitsuse määrus 06.01.2011 määrus nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ §22 lg 8, Haridus- ja Teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §4 p1). 

nr. 4 - august 2022

Päevakord:

 1. Kooli 2021/2022 õa üldtööplaani täitmise analüüsimine ja arengukavasse muudatusettepanekute tegemine (alus: PGS §67 lg 2, Haridus- ja Teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §2 p1, p5 ja p6). 

 2. Kooli 2022/2023 õa üldtööplaani kinnitamine (alus: Haridus- ja Teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §2 p2). 

2020/2021
nr 1 - 30.09.20

Päevakord:

 1. Kooli õppekava ja selle muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine
 2. Sisehindamise koondaruanne 
nr. 2 - 18.11.20

Päevakord:

 1. Kooli arengukava 2021- 2025 läbiarutamine ja arvamuse andmine
nr. 3 - 18.12.20

Päevakord:

 1. I poolaasta õppetöö ja koolikohustuse kokkuvõtted
 2. Kooli kodukorra muudatuste läbi arutamine
nr. 4 - 21.12.20

Päevakord:

 1. 2020-2021 õa I poolaasta üldtööplaani täitmise analüüs
 2. 2020-2021 õa II poolaasta üldtööplaani ja ürituste kava kinnitamine 
nr. 5 - 3.03.21

Päevakord:

 1. Kooli põhimääruse läbiarutamine ning arvamuse avaldamine selle muudatuste kohta
 2. Õppenõukogu esindaja nimetamine kooli hoolekogu koosseisu
 3. Õppenõukogu aseesimehe valimine 
nr. 6 - 5.05.21

Päevakord:

 1. Arvamuse avaldamine kooli õppekava muudatustele
 2. Arvamuse avaldamine õpilastega läbiviidava arenguvestluste korraldamise tingimuste ja korra kohta
 3. Arvamuse avaldamine kooli kodukorra muudatuste kohta 
nr. 7 - 10.06.21

Päevakord:

 1. II poolaasta ja õppeaasta õppetöö ning koolikohustuse täitmise kokkuvõtted 1.- 9. klassini
 2. Põhikooli lõpetamine ja tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel
 3. Ainekiituskirjade andmine 9. klassi õpilastele
 4. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja täiendavale õppetööle jätmine 1. – 8. klass
 5. Kiituskirjade andmine 4. – 8. klass
 6. Stipendiumid „Parim lõpetaja“, „Hea õppur“ ja „Aasta tegija“
 7. Kärla PK kooli TOP kunstis, spordis ja teaduses
 8. Lõputunnistuste allkirjastajate kinnitamine
 9. Õpetajate esindaja valimine laiendatud juhtkonda
nr. 8 - 30.08.21

Päevakord:

 1. 2020/21 õa lõpetamine (üleviimine), sh kokkuvõte täiendavast õppetööst
 2. Üldtööplaani kinnitamine
 3. Õpiabirühmade moodustamine ja nimekirjade kinnitamine 2021/22 õa-l
 4. Ainealaste konsultatsiooniaegade kinnitamine
 5. Muud küsimused

Hetkel on lehel 0 kasutajat.